ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწოდების ფასები და პერიოდი:

შპსგეპა-ში ნივთის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია გაიტანოს ნივთი თავისით ან ისარგებლოს მიტანის სერვისით.

ჩვენს კომპანიაში შეძენილი პროდუქტების მიწოდება ხდება შემდეგი წესებით:

მიწოდების პერიოდი შეადგენს 1-3 სამუშაო დღეს. ბათუმში 15:00 საათამდე  შეკვეთილი ნივთების მიწოდება მოხდება იმავე დღესვე.

 

რეგიონებში მიწოდების პერიოდია 2-3 სამუშაო დღე.

შპს   “გეპავალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს საქონელი დაყოვნების გარეშე, თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული და მომხმარებელი ამის თაობაზე ინფორმირებული და თანახმმაა.

თუ შპსგეპა-მ დადგენილ ვადაში არ მიაწოდა მომხმარებელს საქონელი, მომხმარებელი უფლებამოსილია განუსაზღვროს შპს  “გეპა-ს დამატებითი ვადა. დამატებითი ვადის გასვლის შემდეგ, ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

დამატებითი ვადის განსაზღვრა სავალდებულო არ არის, თუ აშკარაა, რომ ამას არავითარი შედეგი არ ექნება. თუ მომხმარებელს საქონელი იმის გამო არ მიეწოდება, რომ იგი ხელმისაწვდომი არ არის, შპს  “გეპავალდებულია მომხმარებელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ. შპს  “გეპავალდებულია გადასცეს მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი საქონელი. გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, მომხმარებელი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს სატრანსპორტო კომპანიისგან დაზიანებული შეფუთვით მიტანილი გზავნილი და ამ ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს შპსგეპა-ს.

ნივთის ბათუმში მიწოდება უფასოა. რეგიონებში მიწოდების ფასი დამოკიდებულია წონასა და ადგილმდებარეობაზე. მომხმარებელი უფლებამოსილია, ნივთის გადაზიდვის შედეგად ნებისმიერი არასასურველი გარემოების შესახებ აცნობოს შპსგეპა-ს და კომპანია იტოვებს უფლებას, თვითონ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება დაფიქსირებული პრობლემის თაობაზე.

დამატებითი ინფორმაცია: ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე პასუხისმგებელია შპსგეპა”.